Аccordion of Kravtsov ZK30
Diskant Standartbass Freibass Grosse Weight
Noten Tonumfang Diskantchore Stimmung Register Kinnregister Cassotto Basstasten Reihen Diskantchore Noten Tonumfang Reihen Stimmung (LхBхH)cm kg
45 F-cis4 16'+8c'+8'+4' 7-11 3-4 X 96 6 3 42 F1-ais1 4 16'+8' 40x22x46 14.5