Ziehharmonika ZB30
Diskant Standartbass Freibass Grosse Weight
Noten Tonumfang Diskantchore Stimmung Register Kinnregister Cassotto Basstasten Reihen Diskantchore Noten Tonumfang Reihen Stimmung (LхBхH)cm kg
52 Ais1-cis4 4 16'+8'+8'+4' 12 4 X 96 6 3 48 Fis1-f2 4 16'+8' 40x22x44 10.3