Аccordion of Kravtsov ZK33
Diskant Standartbass Freibass Grosse Weight
Noten Tonumfang Diskantchore Stimmung Register Kinnregister Cassotto Basstasten Reihen Diskantchore Noten Tonumfang Reihen Stimmung (LхBхH)cm kg
45 F-cis4 8'+8' - - - 96 6 3 42 F1-ais1 4 16'+8' 40x22x44 9,1